Povinnosti výkonných a jmenovaných členů SDH

 

Starosta SDH

Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi.

-          Podepisuje písemnosti SDH.

-          Rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru.

-          Připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí.

-          Vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru.

-          Odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů.

-          Správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeného do péče jinými orgány a organizacemi.

-          O své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru.

-          V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří

-          Zodpovídá za informovanost členské základny SDH.

 

Náměstek starosty

-          Pomáhá starostovi SDH při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení.

-          Při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH.

-          Při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany.

-          Zastupuje starostu v záležitostech, která mu svěří.

 

Jednatel

-          Přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol.

-          O došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH.

-          Ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu.

-          Podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH.

-          Odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)

-          Ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávy výboru pro valné hromady SDH.

 

Velitel SDH

-          V případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky SDH obce, jmenovaným Obecním úřadem.

-          Spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky SDH obce a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných.

-          Navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky SDH obce a vytvoření potřebných záloh

-          Podílí se na připravenosti jednotky a hasební techniky.

-          Odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů SDH, za udržování svěřené i vlastní techniky SDH.

-          Podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů.

-          Podílí se na zpracování zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu.

 

Velitel jednotky SDH obce – jmenovaný Obecním úřadem

-          Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickými osobami.

-          Řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany.

-          Organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnosti zásahové jednotky a svěřenou požární techniku.

-          Vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem.

-          Kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových.

-          Zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.

 

Zástupce velitele

-          Spolupodílí se po splnění způsobilosti na organizace, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH.

-          Spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje.

-          Podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva.

-          V době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří.

 

Strojník

-          Zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení.

-          Sleduje Provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje.

-    Vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot.

-          Vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru.

-          Zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.

 

Referent materiálně technický

-          Dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany.

-          Vede její evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkoušení podle platných předpisů.

-          Vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčení.

-          Předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

 

Referentka mládeže

-          Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů.

-          Řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činnosti mládeže.

-          Provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu.

-          Organizuje a řídí jeho činnost.

-          Tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru.

-          Zapojuje kolektiv do celostátní hry Plamen mládeže a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomocí ostatních členů výboru.

-          Úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží.

-          Snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů.

 

Referentka žen

-          Napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru.

-          Organizuje pro členky sboru různorodou činnost.

-          Spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti.

-          Napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti.

 

Kronikář

-          Zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky.

-          Do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru.

-          Kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.

-          Spolupracuje s muzeem hasičské techniky v Chrastavě.

 

Hospodář

-          Odpovídá výboru SDH za dodržování právních předpisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví

-          Vede účetnictví sboru, finanční deník a přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd.

-          Finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH.

-          Provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH.

-          Veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtů a kontrolním a revizním radám.

 

Vzdělavatel – organizační referent (kulturní referent)

-          Je ve stálém styku se starostou a jeho náměstky a podle usnesení organizuje přípravu valných hromad SDH.

-          Pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů a jejich rodin, popřípadě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru.

-          Dobrovolnou prací členů SDH přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí.

-          Propaguje odběr Hasičských novin.

 

Kontrolní revizní rada

-          Kontrolní revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

-          Rada je nezávislá, samostatná a za své činnosti odpovědná pouze výroční hromadě sboru.

-          Zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů.

-          Dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti.

-          Nahlíží do všech písemností orgánu sboru.

-          Provádí zápisy ze schůzí

-          Dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru.

-          Musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru.

-          1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků.

-          Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost se omezuje pouze na záležitosti hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor sboru nebo starosta.